Fermentering av husdyrgjødsel

Kan fermentering av husdyrgjødsel redusere nitrogentap og klimagassutslipp i norsk landbruk, og samtidig bli god butikk for bonden? Landbruksdirektoratet har bevilget midler gjennom Klima- og miljøprogrammet for å finne svaret.

Gjennom Klima- og Miljøprogrammet gir Landbruksdirektoratet prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan redusere klimagassutslipp i landbruket. “Å spre rett mengde gjødsel på riktig måte, redusere jordarbeidingen samt å gi plantene gode vekstforhold, er tiltak som kan redusere utslipp”, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider. Andre tiltak omfatter god bruk og riktig behandling og lagring av husdyrgjødsel. Det er her prøveprosjektet med fermentering av husdyrgjødsel (2017–19) kommer inn.

Bakgrunn: Europeiske erfaringer

Fermentering som metode for håndtering av husdyrgjødsel brer om seg internasjonalt, også i flere europeiske land, med størst utbredelse i Nederland, Tyskland, Storbritannia og Danmark. Bøndene i disse landene melder at fermenteringen gjør at nitrogenet i husdyrgjødselen bevares og utnyttes bedre og dermed at behovet for ekstern gjødsel blir mindre.

Fermenteringen skjer optimalt i et anaerobt miljø, ved å tilføre mikrober som setter i gang og fremmer en fermenteringsprosess. Metoden kan tilpasses både blautgjødsel og talle. Positive resultater rapporteres fra ku, gris, sau og fjørfe. Mikrobene kan tilsettes via bioensilering av fôr, ved direkte sprøyting i fjøset, eller i gjødsellager. Sluttproduktet kan spres direkte på jord og voksende planter, og regelverket for nedmolding og spredning av husdyrgjødsel følges som vanlig.

Studier av metoden internasjonalt rapporterer om forbedringer i alle delene av kretsløpet dyr-møkk-jord-gras (fôr)- dyr.  Metoden skal ha gitt betydelig reduksjon av forurensning fra gjødsel. Sluttproduktet som spres på jordene, har høyere næringsinnhold, og det kan igjen gi økt produksjon av plantemateriale og bedre kvalitet på dyrefôret. Også inneklimaet i fjøset forbedres raskt, meldes det. Sammen med bedre fôr gir det positiv effekt både på dyrehelsa og på produksjon.

Kommer det til å fungere i Norge? Blir det økonomi i det også her? Det håper vi å finne noen svar på i prosjektperioden 2017–19.

Testmiljøene i Norge

Høsten 2017 omfatter prosjektet til sammen sju  testmiljøer i Norge. Det er Ku, gris og mink i Rogaland, kalkun og sau i Østfold, ku på Tingvoll (laboratorie set-up) og gris på Mære. Alle er naturlige gårds- eller produksjonmiljøer, bortsett fra Tingvoll hvor prosjektpartner NORSØK har forskningsstasjon. Her vil det vil bli gjort et kontrollert forsøk i åtte 1000-liters tanker, forsøket vil bli gjennomført av forskere ved Tingvoll.

Oppskrifter og fremgangsmåter for fermentering av gjødsel for de ulike husdyra finner du her.

Mer info om praktisk gjennomføring i de enkelte testmiljøene legges ut på egne sider for hver testgård om kort tid (1.–4. over vil bli aktive lenker når informasjonen er tilgjengelig). Oppdateringer og foreløpige resultater vil bli publisert i enkeltartikler underveis i prosjektet. Alle artikler vil bli samlet her.

Disse er med i prosjektet

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi har hovedansvar for analyser av resultater av testene, og for å oppsummere disse for prosjektrapport. NIBIO vil også lage en oppsummering av eksisterende forskning og erfaringer innen fermentering av husdyrgjødsel, som vil bli lagt ut på denne siden i løpet av 2017. Videre vil NIBIO gjennomføre en analyse av driftsøkonomien for bøndene.

Stiftelsen norsk senter for Økologisk landbruk, NORSØK. Vil bidra med kompetanse i utformingen av forsøk og dokumentasjonsmetoder, og vil også sikre praktisk gjennomføring av forsøk ved Tingvoll Gard.

Norsk Landbruksrådgivning, NLR, vil gjennomføre vekstforsøk hvor fermentert gjødsel sammenlignes med ubehandlet gjødsel for å vurdere om det har noen innvirkning på plantevekst i praksis. Vekstforsøkene vil bli gjennomført i regi av NRL Øst og Rogaland.

Agriton (Nederland) har omfattende praksiserfaring med fermentering av husdyrgjødsel i landbruket, med mer enn 5000 gårder på kundelisten etter 25 år i markedet. Agriton er også lisensiert produsent av Effektive Mikroorganismer (EM) i Europa. I dette prosjektet vil de bistå med kunnskapsdeling i form av foredrag på oppstartsamlinger og erfaringsoverføring i forbindelse med utforming av forsøkene. De vil også være tilgjengelig for rådgivning i løpet av forsøksperioden.

Bokashi Norge er prosjekteier og leder prosjektet.

For ordens skyld: Prosjektet ledes av Bokashi Norge AS, som er en kommersiell aktør. Vi understreker prosjektet ikke inkluderer aktiviteter av kommersiell natur, men utelukkende formidling av kunnskap og praktisk utprøving i henhold til Klima- og miljøprogrammets retningslinjer. Vi fokuserer på en metode for fermentering av husdyrgjødsel, ikke på en bestemt merkevare eller et kommersielt produkt.

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med Andreas:

Andreas Capjon
info@bokashinorge.no
Mobil: 928 05 167